ЕСҮС БИДНИЙ ТӨЛӨӨ ҮХСЭН

Бидний гэм, алдаа Бурхан биднийг хайрласан хайраас салгаж чадахгүй. Гэсэн ч бид өөрсдийн хичээл зүтгэл, хөдөлмөрөөр Бурханы өмнө зөвтгөгдөж чадахгүй. Гэмийн асуудлыг шийдэхийн тулд Бурхан өөрөө хүн болж дэлхий дээр ирсэн нь Есүс Христ байсан юм.

 

Тэр бидний гэмийн төлөөсийг өөр дээрээ аван Загалмайд цовдлогдсон. Есүс үхлээс дахин амилсан. Ингэснээр бид Түүнтэй хувьчилсан харилцаатай болох боломжтой болсон. Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан бид Түүний хайрыг мэдэрч, мөнхийн амьтай болно.

Тэгвэл бид одоо юу хийх хэрэгтэй вэ?

Библид хэлэхдээ:

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.     

~Иохан 3:16