ТА ЕСҮСИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ УУ?

Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан бид Бурхантай ойр дотно харилцаж, Түүний хайрыг мэдрэх боломжтой юм. Бид итгэлээрээ Есүс Христийг хүлээн авдаг. Тэр таны амьдралд орохыг хүсэж, зүрх сэтгэлийн тань хаалгыг тогшиж байна. Та энгийн нэгэн залбирлаар яг одоо Бурхантай ойр дотно харилцаагаа эхлүүлэх боломжтой. Та ямар сонголтыг хийх вэ?

Библид хэлэхдээ:

Харин Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итгэдэг хүмүүст Бурханы хүүхэд болох эрхийг Тэр өгөв.

~Иохан 1:12