БУРХАН ТАНД ХАЙРТАЙ

Бүх зүйлийг бүтээсэн цорын ганц Бурхан танд хайртай. Тэр таныг ямар ч нөхцөл болзолгүйгээр, яг байгаагаар тань хайрладаг. Түүний хайр хэзээ ч дуусашгүй, үүрд мөнхийнх. Тэр тантай ойр дотно харилцаатай байхыг мөн  зорилготой, утга учиртай амьдралыг өгөхийг хүсдэг.  

Тэгвэл бид яагаад Бурханы хайрыг мэдрэхгүй байна вэ?

Библид хэлэхдээ:

Бурхан, биднийг хайрладаг хайрыг бид мэдэж, итгэдэг. Бурхан бол хайр мөн. Хайр дор байгч нь Бурханы дотор байж, Бурхан түүний дотор байна.     ~1Иохан 4:16

 

Өөрт минь Та амийн замыг таниулна

Өөрийн тань оршихуйд л баяр хөөр дүүрэн

Таны баруун мутарт

Баяр жаргал үүрд байдаг.

~Дуулал 16:11